2020-02-25     Almy, Cezarego, Jarosława    
Menu: Strona główna -> ORLIK -> ORLIK Przyszowa

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK” w PRZYSZOWEJ
 
1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie roku szkolnego
- poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
- poniedziałek – niedziela godz.15.00 – 20.00
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru
użytkowników” prowadzonego przez instruktora sportu.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego z zastrzeżeniem pkt 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi
korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów
chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem
zorganizowanych grup sportowych,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 8 korzystania z boisk
podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk.
10. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 2a :
a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu,
b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie
za wyrządzone szkody.
11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności do uwag instruktora sportu.
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
15. Administratorem obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy
 
 
Odwiedzin :
Polityka prywatności   Copyright © 2013 GOK w Łukowicy  tel: 18 333-50-43  e-mail: gok_lukowica@op.pl