2020-02-25     Almy, Cezarego, Jarosława    
Menu: Strona główna -> ORLIK -> BIAŁY ORLIK
REGULAMIN
PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z LODOWISKA
– Biały Orlik w Łukowicy
 
1. Administratorem lodowiska jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy.
2. Lodowisko jest czynne codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 – 19
                                               /ze względu na warunki pogodowe/
3. Dni wolne od pracy, soboty i niedziele oraz ferie – lodowisko jest dostępne dla użytkowników
                                          w godzinach od 14°° do 19°°.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów
                       harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
5. Podczas przerw w godz. 16 - 17 na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska
                                           muszą  opuścić taflę lodu.
6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 40 osób.
7. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
    łyżwiarstwa
8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
     wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo
                                                   w rękawiczkach.
10. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na
      łyżwach. Zaleca się aby były wyposażone w kaski ochronne.
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności
      podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje
      obsługa lodowiska.
12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia
      lodowiska.
13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów
    mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem
    zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych
b) siadania na bandach okalających lodowisko
c) rzucanie śniegiem
d) jazdy z dziećmi na rękach
e) wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia
f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska
g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska np: jazdy pod prąd,
     urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw
h) wprowadzania zwierząt
i) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami
   gumowymi
14. Za rzeczy pozostawione na lodowisku, szatni i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej
      odpowiedzialności
15. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów
      alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie
      wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
16. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
17. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi
      lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach
      mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policję – tel. 997,
      a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe - tel. 999.
18. Wszelkie zauważone uszkodzenia i zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze
       lodowiska.
 

 

Odwiedzin :
Polityka prywatności   Copyright © 2013 GOK w Łukowicy  tel: 18 333-50-43  e-mail: gok_lukowica@op.pl